Dosa : Kemarahan – Ev. Yoseph Kandano | IBADAH HYMN (10/04/2022)